Mogen homoparen kinderen adopteren?

In veel landen kunnen homoparen kinderen adopteren, maar in de Verenigde Staten is dat niet toegestaan. Voordat we dit onderwerp verder bespreken, kijken we eerst naar wat homo-adoptie is en hoe het verschilt van heteroseksuele adoptie. Homoparen willen kinderen opvoeden omdat ze van hen houden, terwijl heteroseksuelen om andere redenen adopteren (zoals de wens een erfgenaam te hebben of de voogdij over kinderen te krijgen).

Het maakt niet uit aan welke kant van het debat je staat, het is belangrijk om na te denken over hoe je argumenten kinderen beïnvloeden. Wanneer twee mensen die hun eigen biologische kinderen niet kunnen krijgen, in plaats daarvan adopteren en een verweesd familielid of vriend opvoeden alsof het hun eigen kind van vlees en bloed is. Dan kan dat een groot verschil maken in het leven van iemand anders.

Veel discussie

Het onderwerp adoptie door homoseksuele paren is al vele jaren een heet hangijzer. Wanneer kinderen uit pleeggezinnen worden geadopteerd, gaan ze meestal naar huis met twee ouders van hetzelfde geslacht als hun eigen genetische ouder of worden ze afgestaan aan een biologische moeder/vader die al kinderen met elkaar hebben. Dus waarom is dit anders als je je kind opvoedt om uiteindelijk deel uit te maken van een ander gezin? Voorstanders beweren dat er geen verschil is omdat opvoedingsvaardigheden niet beïnvloed worden door seksuele geaardheid en kinderen hebben ook een thuis nodig.

De tegenstanders van het homohuwelijk beweren dat homoseksuelen meer kans hebben op depressies, drugsgebruik en promiscuïteit. Deze zaken hebben een negatief effect op kinderen die in deze omgeving opgroeien, wat hen later in hun leven schade kan berokkenen wanneer ze hun eigen seksualiteit uitproberen of met iemand anders paren. Omdat het ook invloed heeft op hoe je over jezelf denkt.

U weet ongetwijfeld dat de afwezigheid van mannelijke en vrouwelijke rolmodellen kan leiden tot een slechte aanpassing van kinderen. In het artikel “Adoptieverbod voor homoseksuelen wordt binnenkort opgeheven” uit 2002 wordt gesproken over de opheffing van deze wet die alleen geldt voor homoseksuele paren, maar niet voor heteroseksuele paren.

Hoe verhouden de plicht tot gelijke behandeling en het recht op ouderschap zich tot de belangen van kinderen in een geval waarin twee homoseksuele paren hen willen? Deze kwestie gaat zowel kinderen aan die geadopteerd worden, als de maatschappij in het algemeen. De morele principes die ons besluitvormingsproces hier zouden moeten leiden zijn het utilitarisme (dat zegt dat we moeten doen wat het meeste goed doet), consequentialisme (de gevolgen die je produceert bepalen of het goed of fout is) & deugdzaamheidstheorie die ons vertelt hoe deugdzame mensen zich gedragen

De volgende passage bespreekt of kinderen die opgevoed worden door homoseksuele ouders dezelfde voorrechten verdienen als andere vormen van ouderschap, terwijl het waardeoordeel wordt afgewogen tegen de autonome keuze.

Afweging ethisch vraagstuk

Minister Rouvoet van de ChristenUnie is van mening dat het opheffen van het adoptieverbod voor homoseksuele paren kinderen geen goed zal doen, omdat ze door twee mannen of vrouwen opgevoed te worden, het doelwit van pesterijen kunnen worden. Het IVRK stelt in artikel 21 dat “adoptie” alleen mag worden gedaan als het tot positieve resultaten leidt en dat de gevolgen voor een kind negatief zijn als hun oorspronkelijke familie niet accepterend genoeg was.

Kamerlid Van Der Staaij van de SGP-fractie is daar tegen. Hij verwijst naar de “norm” dat een kind beter af is bij beide ouders. Gebaseerd op wat volgens hem de Schrift ons vertelt over de schepping en hoe kinderen bij de geboorte thuishoren in een huis dat gevuld wordt door hun biologische vader of moeder. Is dit waar voor elk kind? Artikel 27 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) stelt dat iedere ouder een verplichting heeft jegens zijn/haar kind. Met inbegrip van het verschaffen van voedsel, onderdak, medische zorg, onderwijs, enz., maar vermeldt niets specifieks als het gaat om het alleen opvoeden van kinderen zonder de aanwezigheid van een andere volwassene. Waardoor je zou kunnen denken dat er iets mis is als je niemand anders kunt vinden die bereid of in staat genoeg is.

De verantwoordelijkheid om de kinderen een veilig en stabiel thuis te bieden ligt in de eerste plaats bij de ouders. Dit kan echter gezegd worden van alleenstaande moeders of vaders die in staat zijn om zowel liefde als stabiliteit te bieden. Ten minste goed genoeg om hun kind geen moeilijkheden te bezorgen als het door hen alleen zou worden opgevoed zonder een andere aanwezige ouderfiguur (-figuren). Tegenwoordig, nu er meer acceptatie is voor verschillende levensstijlen, zoals homoseksueel/lesbisch zijn, wat gebeurt er als twee mensen niets liever willen dan elkaar? Zou het wegnemen van deze rechten van gezinnen, enkel gebaseerd op seksuele geaardheid, zo dicht komen bij molesteren?

Een Duitse minister heeft vastgesteld dat adoptie door homoseksuele paren niet slecht is voor kinderen. Uit een studie, die gebaseerd was op Duitse wetenschap en onderzoek naar de effecten van ouderschap door paren van hetzelfde geslacht, bleek geen verschil in welzijn of welbevinden van kinderen in vergelijking met heteroseksuele huishoudens

Dit artikel bespreekt hoe een hoge ambtenaar van de Duitse regering over dit onderwerp denkt, met name wat betreft de Duitse wetten tegen het homohuwelijk, maar bevat ook enkele internationale vergelijkingen

Volgens Brigitte Zypries , minister van Justitie van 2009 – 2013, lijkt er minder leed te zijn onder kinderen die opgroeien zonder vaderfiguur dan bij kinderen die in “normale” gezinnen leven.

Volgens het scheppingsverhaal zijn kinderen beter af met een vader en moeder. Heteroseksuele paren zijn goed, homoseksuele slecht – is dit omdat zij geen compleet gezin hebben? De eerste vraag kan alleen worden beantwoord door middel van religieuze argumentatie volgens verschillende religies die stellen dat homoseksuelen verkeerde dingen doen zoals minder rechten hebben dan heteroseksuelen aangezien veel landen hen nog steeds verbieden, bijvoorbeeld de VS.

Is homosexueel zijn een geaardheid of een seksuele voorkeur? Wat zijn uw gedachten over deze kwestie, de manier waarop er in de maatschappij over moet worden gesproken? Bestaat er op dit moment zoiets als een “homohuwelijk”, want zo niet, wie bepaalt dan wie er mag trouwen als ze er andere ideeën op nahouden dan anderen in hun omgeving. Ook al zeggen sommigen misschien dat dit alleen voor hetero’s geldt, dus waarom zou zoiets niet ook voor andere geaardheden kunnen gelden?

In een wereld waar heteroseksualiteit de enige aanvaardbare seksualiteit is, vinden velen het moeilijk te aanvaarden dat er mensen zijn die zich als LGBT+ identificeren. Moet hun het ouderschap worden ontzegd? In Nederland hebben homoseksuelen bijvoorbeeld rechten als zij hun kind of kinderen willen laten dragen door een bevriende draagmoeder, zodat zij de ouderlijke status krijgen.

De American Medical Association (AMA) heeft erop gewezen dat adoptie verboden zou moeten worden uit vrees voor discriminatie en uit hoofde van de mensenrechten. Zij zeggen dat het oneerlijk is om mensen die geadopteerd zijn bij hun biologische moeder te laten wonen als ze al die tijd door iemand anders zijn opgevoed – vooral omdat deze kinderen hen al beter kennen dan wie dan ook.

Er is gezegd dat het niet hun discriminerend beleid is om diensten te weigeren op grond van seksuele geaardheid of geslacht, en dat de fundamentele mensenrechten van gelijkheid, voorrechten en verantwoordelijkheden worden bepaald door iemands seksualiteit. Als homoseksuelen in de samenleving gelijk behandeld zouden worden, zouden zij dus ook kinderen moeten kunnen opvoeden; zou er dan misschien ook een soort moraal met eigen argumenten voor ouderschap kunnen bestaan?

Hebben homo’s niet ook het recht om kinderen op te voeden? Je zou denken van wel, maar het lijkt erop dat hun geaardheid betekent dat ze niet met verantwoordelijkheid kunnen worden vertrouwd. Deugdethiek streeft naar een leven van uitmuntendheid – en goedheid is een manier waarop je dat doet! Als iemand niet deugdzaam genoeg kan of wil zijn. Hoe kan hij dan ooit hopen op alle mogelijke manieren uitmuntend te leven. Alleen in zijn eigen belang. Zonder ook maar enige aandacht te schenken aan de behoeften en verlangens van andere mensen?

Is het verkeerd om homo’s te discrimineren? Het is niet aan ons als maatschappij, of zelfs in je eigen huis, om iemand te veroordelen om wie hij is. Dit zou hetzelfde zijn als het discrimineren van mensen vanwege hun uiterlijk – het heeft geen enkele zin! De deugdethiek leert ons dat alle mensen respect verdienen; daarom kunnen we een ander niet anders behandelen alleen omdat hij/zij een andere seksuele geaardheid heeft dan wijzelf, zonder dit basisprincipe van de ethiek te schenden.

Het recht op ouderschap betekent niet noodzakelijk dat adoptie in het beste belang is van henzelf, hun kind of de samenleving. De gevolgen moeten altijd op de eerste plaats komen bij de beslissing of het toestaan van een praktijk als homo-adoptie negatieve gevolgen zal hebben voor alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan (zowel degenen die het goedkeuren als degenen die tegen zijn).

Minister Rouvoet wees op de negatieve gevolgen voor een kind als adoptie zou worden toegestaan (RD, 2002). Als iets hun geluk daadwerkelijk schaadt, zou dat verkeerd zijn! Maar vergeet niet: Het homoseksuele stel is gevraagd om te adopteren en dit zal de maximale mogelijkheden om gelukkig te zijn in het leven vergroten. Het maakt ook uit hoe de maatschappij over dit soort relaties denkt.

Minister Rouvoet wees op de negatieve gevolgen voor een kind als adoptie zou worden toegestaan (RD, 2002). Hij vergat niet dat het hier gaat om twee mensen die vragen om erkenning van hun liefde door de wet en de samenleving als geheel. Hoe meer dit gebeurt in de ogen van onze cultuur, hoe gelukkiger zij zullen zijn.

Volgens de AMA en de APA kan het blokkeren van adoptie van deze kinderen schadelijk zijn voor zowel hen als hun toekomstige relaties met anderen. Er zijn in Duitsland ongeveer 16000 kinderen die opgroeien in gezinnen van hetzelfde geslacht (Trouw).

De afweging tussen het maximale aantal gelukzaligheden dat wordt bereikt wanneer adoptie door homo’s wordt verboden en toegestaan, kan worden gezien als een inherent onderdeel van elke beslissing. Je kunt je afvragen of je dit soort instellingen toestaat waar veel mensen tegen zijn omdat ze een uitgesproken mening hebben over hoe het in de maatschappij in het algemeen zou moeten.

Conclusie

Er is betoogd dat homoseksuelen zouden moeten kunnen adopteren, vanwege de rechten die zij verdienen. Er zijn veel implicaties voor beide partijen die bij een adoptie betrokken zijn en het kan ook positieve gevolgen hebben voor de psychische gezondheid.

Ook is gekeken naar het recht van het kind om in een optimale omgeving te leven. De gevolgen zijn niet negatief en er is dus geen sprake van een schending van het homo-zijn, ondanks dat sommigen het er op voorhand niet mee eens waren

Liefde komt niet alleen voor tussen een man of een vrouw, maar kan ook voortkomen uit gezinnen van hetzelfde geslacht.

We moesten een moeilijke beslissing nemen. De waarde van rechten voor homoseksuelen en hun kinderen kwam in het geding toen het werd afgewogen tegen de gevolgen, die in alle gevallen negatief zouden zijn: als iemand niet kan adopteren, is hij niet geschikt als ouder; het is een oneerlijk voordeel dat sommige mensen krijgen en anderen niet; enzovoorts. We weten allemaal hoeveel pijn discriminatie doet – dat kunnen we nooit doen! Wat voelt er soms belangrijker dan onszelf op de eerste plaats zetten? Als je het mij vraagt, helemaal niets, want mijn eigen geluk gaat voor alles – zelfs die twee kleine woordjes “je bent geweldig” van iemand die er echt om geeft je dag beter te maken.

Aangezien is aangetoond dat de gevolgen voor een kind niet negatief zijn, moet het homoseksuele paren worden toegestaan te adopteren. Men moet er echter rekening mee houden hoe de samenleving zal reageren wanneer zij weet dat twee mannen hun eigen kind willen! Tegenwoordig geloven de meeste mensen dat dit in orde is en er wordt zelfs een beeld geschetst in Hollywood-films waarin homoseksuelen de hele dag zonder problemen voor kinderen kunnen zorgen en goed ouderschap kunnen geven. Maar weet iemand eigenlijk wel wat er achter gesloten deuren gebeurt?

Vorig jaar is er onderzoek gedaan aan de Northwestern Universiteit waaruit het tegendeel bleek: “We waren verbaasd over hoe slecht het eigenlijk was.

Plaats een reactie