BZA gaat voor de Photobooth

De photobooth ook voor kinderen. Een photobooth huren voor een kinderfeest? De BZA is dé belangenvereniging van en voor (aspirant) adoptie ouders die zonder volledige bemiddeling door een Nederlandse vergunninghouder een kind willen adopteren of dit al hebben gedaan. De vereniging is opgericht op 11 juni 1993 en telt (Dec.2011) ruim 1000 actieve gezinnen!

Daarnaast is de BZA een politieke belangengroep en gesprekspartner bij politieke en/of maatschappelijke adoptiezaken zoals bijvoorbeeld “deelbemiddeling light”, nazorg en contactontwikkeling. In dergelijke maatschappelijke en politieke debatten wenst de BZA te stimuleren, te informeren en de belangen van haar leden te behartigen bij beslissers over regelgeving, pers en andere betrokken partijen. Daarbij verzorgt de BZA de informatievoorziening aan de leden en andere partijen die zich bezighouden of interesseren in adoptie, stimuleert de BZA contact en informatie uitwisseling van leden onderling en steunen we leden in hun zoektocht naar nieuwe contacten en het bij elkaar brengen van contactontwikkelaars met de vergunninghouders.
Onze website heeft een beperkte toegang.

Leden kunnen na het inloggen terecht bij de verschillende onderwerpen op deze site zoals: adoptie algemeen, landeninformatie en contactontwikkeling. Lid worden kan via de button links boven : Lid worden. Daarnaast hebben leden toegang tot onze aparte discussiegroep waar je met elkaar vragen en berichten kunt uitwisselen.
De Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie Yahoo group. Deze group is bestemd voor leden van de BZA. Het is een ontmoetingsplaats en discussie mogelijkheid voor (aspirant) zelfdoeners cq. (aspirant) adoptieouders. Aanmelden kan via deze link: [email protected]
Dit vinden wij niet alleen een belangrijk medium voor het uitwisselen van informatie maar ook voor het contact laten plaatsvinden en houden met (aspirant)- adoptieouders onderling ná een plaatsgevonden adoptie. Hierbij zijn ook onze jaarlijks terugkomende ontmoetingsdagen een goede mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en leuk contact met elkaar te hebben.
Wij hopen ook u gauw als lid te mogen verwelkomen !

Zelfdoeners, wie of wat zijn dat?
Zelfdoeners zijn (aspirant) adoptieouders die zonder volledige bemiddeling van een Nederlandse vergunninghouder een buitenlands kind ter adoptie willen opnemen.
Dit wil niet zeggen dat deelbemiddeling een ‘mindere’ vorm van adoptie is. Integendeel , elk contact wordt bij deelbemiddeling bij iedere adoptie opnieuw goedgekeurd. Alle informatie hieromtrent vindt u op het ledengedeelte van deze site.

Uw hulp
Onze vereniging is gebasseerd op de hulp en inzet van vele toegewijde vrijwilligers. Zo hebben we een zeer actieve Activiteiten Commissie die de jaarlijkse ontmoetingsdag en de informatie middagen organiseerd. Mocht u zich actief in willen zetten voor onze vereniging, dan kunt u zich aanmelden bij : [email protected]

Vragen

U kunt voor informatie bellen met de BZA Infolijn. De BZA zal haar best doen om zoveel mogelijk uw algemene vragen te beantwoorden. Voor uitgebreidere informatie vragen wij u vriendelijk lid te worden. Hierna kunt u op onze website via het ledengedeelte alle informatie die voor handen is terugvinden. Ook kunt u via onze Yahoo group meer vragen aan mede (aspirant)- adoptieouders stellen.

De Stichting Adoptievoorzieningen

Heeft u vragen over adoptie algemeen dan kunt u ook contact opnemen met de Stichting Adoptievoorzieningen. Dit is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt. In opdracht van het ministerie van Justitie verzorgt de Stichting de verplichte voorbereidingsbijeenkomsten die deel uitmaken van de adoptieprocedure. Algemene informatie over adoptie en de adoptieprocedure is beschikbaar via de telefonische informatielijn en de website. Daarnaast biedt de Stichting (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij de Stichting terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering. Zie ook www.adoptie.nl
Informatie van de rijksoverheid omtrent Adoptie

zie : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie